☰ Menu Prawe Menu ☰
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie zakończenia budowy

 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zawiadomienie to dokonuje się, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia dokumentów dołączonych do zawiadomienia okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ zobowiąże inwestora do ich uzupełnienia.

Jeżeli organ stwierdzi, że złożono komplet wymaganych dokumentów, Inwestor w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia otrzyma na kopii zawiadomienia potwierdzenie, że organ nie wnosi sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu.


UWAGA!

W przypadku złożenia dokumentów wymaganych w oryginale w sposób elektroniczny:

Wnioski oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne każdego z nadawców poszczególnych pism.

Przykład: 
- pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektoniczny wnioskodawcy;
- wniosek od inwestora powinien posiadać osobny podpis elektroniczny
- załącznik "Oświadczenie kierownika budowy" powinien być podpisany elektronicznie przez kierownika budowy;
- pełnomocnictwo powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zwracamy uwagę na popełniane przez Wnioskodawców częste błędy np. po załączeniu skanu do pisma, podpisane jest jedynie pismo przewodnie, natomiast skany pozostają niepodpisane elektronicznie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, czy załączone do wniosku załączniki zostały podpisane. Brak podpisu skanów powoduje, że taki załącznik nie odnosi żadnego skutku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pruś Łukasz
(2010-12-05 18:36:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Gałwa
(2022-05-04 10:45:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10640