Aktualności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

2 stycznia 2024 r. (wtorek)

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim

jest dniem wolnym od pracy 

z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 roku.


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu

4 grudnia 2023 r. (poniedziałek)

w związku ze szkoleniem pracowników,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim będzie nieczynny

w godzinach 10:00 - 12:30


Informacja w sprawie obowiązku dołączania kopii świadectw charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane w zakresie art. 57 - inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej (art. 57 ust. 1 pkt 6a). Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków z wyłączeniem budynków o których mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206), również tych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 roku.

Obowiązku dołączenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej nie stosuje się również do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków zrealizowanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (art. 57 ust. 1bb). 

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2023 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy tutejszego urzędu - szczegóły w zakładce: Działanie inspektoratu.

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 12 - 13 czerwca 2023 r. (poniedziałek - wtorek) z uwagi na przeprowadzkę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 7 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. utrudniony będzie kontakt z tutejszym urzędem oraz obsługa interesantów z uwagi na przeprowadzkę.
Jeżeli istnieje taka możliwość, zwracamy się z prośbą o zaplanowanie wizyty w urzędzie po ww. terminie.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że nowe numery pokoi oraz  numery telefonów zostaną niezwłocznie zaktualizowane na stronie bip tutejszego organu.

 


Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy lub inwestor (w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy) jest zobowiązany do m.in. zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica informacyjna powinna być wypełniona oraz posiadać kształt i formę, zgodnie z art. 45b ustawy Prawo budowlane. Brak zapewnienia zabezpieczenia terenu budowy może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia.

Jednocześnie należy podkreślić, że niewypełnianie powyższych obowiązków, na podstawie art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

W związku z licznymi zawiadomieniami mieszkańców powiatu wrocławskiego informującymi o nieprawidłowościach pojawiających się na terenie budów prowadzonych na obszarze powiatu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim informuje, iż będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole budowy bez uprzedniego zawiadomienia inwestorów o terminie i miejscu kontroli.

 


Zachęcamy Państwa do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. 

UWAGA!

Wnioski oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne każdego z nadawców poszczególnych pism.

Przykład: 
- pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektoniczny wnioskodawcy;
- wniosek od inwestora powinien posiadać osobny podpis elektroniczny; 
- załącznik "Oświadczenie kierownika budowy" powinien być podpisany elektronicznie przez kierownika budowy;
- pełnomocnictwo powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Podpis na wniosku należy złożyć w jeden ze znanych wcześniej sposobów, tj. w formie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. Wniosek elektroniczny, podobnie jak jego papierowy odpowiednik, musi zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

Zwracamy uwagę na popełniane przez Wnioskodawców częste błędy np. po załączeniu skanu do pisma, podpisane jest jedynie pismo przewodnie, natomiast skany pozostają niepodpisane elektronicznie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, czy załączone do wniosku załączniki zostały podpisane. Brak podpisu skanów powoduje, że taki załącznik nie odnosi żadnego skutku.

Podania przeslane na adres e-mail Inspektoratu nie będą podlegać rozpatrzeniu oraz nie otrzymają Państwo na nie odpowiedzi.

Skargi i wnioski niezawierające imienia oraz nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz. 46).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Gałwa
(2023-04-27 11:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Gałwa
(2023-11-29 13:00:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki