Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają: Barbara Duchiewicz-Jach i Grzegorz Gałwa.
 • E-mail: wroclaw@wroclawpowiat.pinb.gov.pl, bjach@wroclawpowiat.pinb.gov.pl, ggalwa@wroclawpowiat.pinb.gov.pl
 • Telefon: 71 722 17 88, 71 722 17 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony lub elementu strony, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występująca z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim
 • Adres: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
 • E-mail: wroclaw@wroclawpowiat.pinb.gov.pl
 • Telefon: 71 722 17 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim znajdują się na pierwszym piętrze budynku przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (budynek starostwa powiatowego). Obok budynku jest płatny parking wewnętrzny, za szlabanem.
Na parkingu znajdują się dwa miejsca postojowe, z których mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba wejścia są dostosowane do potrzeb osó z niepełnosprawnością ruchową, ale brak jest dostępności dla z niepełnosprawnością wzrokową.

Po wejściu przez główne wejście (pierwsze i drugie szklane drzwi otwierane automatycznie), znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajdują się dwie windy, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra w budynku. Windy nie mają powiadamiania głosowego, w którą stronę jadą i na którym piętrze się zatrzymują. Posiadają jednak oznakowania przycisków w alfabecie Braille'a.

W budynku na każdym piętrze znajduje się dostosowana toaleta dla z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim  nie posiada pętli indukcyjnych.

W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Gałwa
(2023-04-27 11:29:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Gałwa
(2024-07-22 07:41:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki